V sociálním systému ČR existuje několik dávek, které mohou nejen naši pacienti čerpat. V tomto článku najdete jejich stručný přehled –

Příspěvek na mobilitu

Jedná se o opakují se dávku a je vyplácena Úřadem práce (dále jen ÚP). Nárok na ni má osoba starší jednoho roku, která má průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP či ZTP/P a někam se dopravuje nebo je dopravována (pokud je osoba hospitalizována nárok v období hospitalizace zaniká). Ve výjimečných případech může dávku čerpat i osoba, která žije v pobytové zařízení.

Dávka činí 900 Kč měsíčně a je vyplácena zpětně. V případě, že využíváte dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci, tak po jejím doložení může dávka být 2 900 Kč.

Více o dávce – https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-mobilitu

Blíží informace k podání žádosti – https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-mobilitu

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na dávku má osoba, která má zdravotní postižení, které je charakterizováno jako dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav a potrvá déle než jeden rok.

Z tohoto příspěvku musí být financována pomůcka, která nemůže být hrazena z dávky jiné a není zapsána ve vyhlášce č. 388/2011 pomůcek, které jsou hrazeny. Je zde však podmínka, že příslušná pobočka ÚP musí pomůcku považovat za pomůcku srovnatelnou s pomůckou uvedenou ve vyhlášce.

V případě žádosti o motorové vozidlo, schodolez, stropní zvedací systém, „plošiny“, schodišťovou sedačku nebo úpravu bytu má na příspěvek nárok osoba starší 3 let. V případě žádosti o vodícího psa má nárok na příspěvek osoba, které bylo 15 let a u ostatních pomůcek dovršení 1 roku.

Výše příspěvku se u každé pomůcky mění. Platí však, že maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč a 500 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení „svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny“. Součet všech vyplacených příspěvků nesmí během pěti let překročit částku 800 000 Kč a 850 000 Kč v případě, pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení „plošiny“.

V případě nákupu nového vozidla a čerpání příspěvku na zvláštní pomůcku pro nezletilého je potřeba si nejprve nechat schválit právní jednání (schválení kupní smlouvy) mezi prodejcem a nezletilým příslušným soudem. Na základě schválení právního jednání následně registr motorových vozidel zapíše automobil na nezletilého pacienta. Po registraci je dále možné žádat o příspěvek

Více o dávce – https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku

Blíží informace k podání žádosti – https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku

Vyhláška č. 388/2011 – https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388

Příspěvek na péči

Nárok na dávku má osoba, která je starší jednoho roku a z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci druhé osoby. Z Příspěvku na péči se hradí pomoc, která je poskytována osobou blízkou, asistentem sociální péče a dalšími.

Příspěvek na péči není u všech stejný. Je rozdělen do čtyř stupňů a každý, kdo o dávku žádá prochází šetřením, na základě, kterého je mu přiznán stupeň.

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

  • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Více o dávce – https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci

Blíží informace k podání žádosti – https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci

Invalidní důchod z mladí

O invalidní důchod z mládí si člověk může požádat přes Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ).

Jedná se o dávku, která má nahrazovat ušlý zisk člověku, který má dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a je snížená jeho práceschopnost. Je určená osobě, která byla uznána invalidní pro invaliditu třetího stupně, a to před dovršením osmnácti let.

Částka dávky se může i každého lišit. Vypočítává se na základě určitého koeficientu.

O tuto dávku je vhodné zažádat před zahájením studia na střední škole.

Více o dávce – https://www.cssz.cz/invalidni-duchody-podrobne

Napsáno: 30. 1. 2023

Leave a reply